Cavidan Mehrali Yazdı: ”2. Cihan Harbi ve Türk Dünyası”

İkinci Cihan Savaşı, emperyalist ülkelerin eşitsiz gelişmesi ve
aralarındaki çelişkilerin derinleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Savaş, esas
olarak Almanya, İtalya ve Japonya’nın yönetici çevreleri tarafından
hazırlanmıştır. Almanya, İtalya ve Japonya’nın askeri bloğuna göre Birinci
Cihan Savaşı sonucunda çıkarları zedelenmiş ve dünyanın yeniden
bölüştürülmesinin zamanı gelmiştir. ABD, İngiltere ve Fransa’nın dünya
pazarındaki hakimiyeti, Alman bloğu ülkeleri tarafından kıskanıldı. İster
ekonomik veya askeri çıkarların çatışması, Almanya ve destekçilerini diğer
bloğa karşı yakın bir şekilde birleşmeye zorladı. 1 Eylül 1939’da Hitler
Almanyası Polonya’ya saldırdı. 3 Eylül’de İngiltere ve Fransa, Almanya’ya
savaş ilan etti. İngiltere’den sonra onun egemenlikleri de Almanya’ya savaş
ilan etti. İkinci Dünya Savaşı başladı. İngiltere ve Fransa, Almanya’ya savaş
ilan etmelerine rağmen askeri harekat başlatmadılar. Ayrıca Almanya’nın
Polonya’dan SSCB’ye saldıracağını da varsaydılar.
1940 baharına kadar Avrupa’da “garip bir savaş” sürüyordu.
Müttefiklerin hareketsizliğinden yararlanan Almanya, saldırganlığını
sürdürdü.
Almanya, 1940’ın ikinci yarısında SSCB’ye saldırı planı hazırlamaya
başladı. Bu plan 18 Aralık 1940’ta Hitler tarafından onaylandı. Dolayısıyla,
bu plana göre, SSCB’nin 1941 sonbaharına kadar tamamen çökertilmesi
gerekiyordu. 22 Haziran 1941’de Almanya, tüm sınır boyunca 190 tümenle SSCB’ye saldırdı.

Sovyet yönetimi, ülkeyi tek bir askeri oluşuma dönüştürmek için ciddi
önlemler aldı. 30 Haziran 1941’de olağanüstü yetkiye sahip Devlet Savunma
Komitesi kuruldu. Faşizme karşı tüm ulusu seferber etmek için ideolojik ve
siyasi önlemler güçlendirildi. Ülke ekonomisi askeri raylar üzerinde yeniden

inşa edilmeye başlandı. Askeri düzenlemeler uygulandı. Parti, devlet ve
ekonomik kuruluşlar, kamu kuruluşlarının çalışmaları savaş döneminin
gereklerine göre yeniden düzenlendi. 1941’in ikinci yarısı için planlar revize
edildi. Haziran sonunda “1941’in Üçüncü Çeyreği İçin Ulusal Ekonomik
Seferberlik Planı” ve 16 Ağustos’ta “1941’in Dördüncü Çeyreği ve ve 1942.
yıl için Volga boyu, Ural, Batı Sibirya ve Orta Asya Bölgeleri Askeri
Ekonomik Planı” onaylandı. Bu planlar arasında ağır sanayi ürünleri, askeri
mühimmat ve askeri teçhizat yer alıyor.

Faşist işgalcilere karşı mücadelede maddi ve teknik avantajın
SSCB’ye geçeceği şekilde üretimin geliştirilmesi anlamına geliyordu. Volga
boyunca, Urallarda, Batı Sibirya’da ve Orta Asya’da yeni askeri kompleksler
kuruldu. Çok sayıda işçi ve diğer personelin ordu sıralarına çağrılması ile
ilgili olarak, işletmelerin ve bölümlerin kesintisiz çalışmasını sağlamak için
önlemler alındı. Türk halklarının yaşadığı bölgelerde kısa sürede ülke
ekonomisi yeniden inşa edildi. Zorunlu fazla mesai kuruldu, ek tatiller
kaldırıldı, Sovyet makamlarına işçi ve personelleri zorla başka işlere
nakletme hakkı verildi ve gönüllü olarak işlerinden ayrılan askeri sanayi
işçileri ve personeler için sorumluluk belirlendi. Nüfusun gıda ve sanayi
ürünlerini sürekli olarak temin edebilmesi için azami oran belirlenmiş ve
“kartoçka”(kartlı) sisteme geçilmiştir.
Nazi saldırısına uğrayan Batı bölgelerindeki sanayi ve diğer tesislerin
ve nüfusun Doğu’ya taşınması için önlemler alındı. Bu işi yürütmek için özel
bir Yeniden Yerleştirme Konseyi kuruldu. 1941’de 1.500’den fazla
işletmenin ve işçi kolektifinin teçhizatı cephe bölgelerinden Doğu’ya
nakledildi. Taşınan ekipmanlar şantiyelere ve işletme tesislerine
gönderilerek, taşınan tesislerin restorasyonu ve devreye alınması
hızlandırıldı. 1941-1942’de 25 milyona yakın insan, 2 binden fazla sanayi

kuruluşu, 14 milyona yakın büyükbaş hayvan, 11 bin traktör vb. ülkenin
içlerine taşındı. Doğu bölgelerinde genel olarak 2.593 sanayi işletmesi
kurulmuş ve yeniden inşa edilmiştir. 1942’nin ortalarında, bu bölgeler askeri
teçhizat üretiminin dörtte üçünü oluşturuyordu. Uralların, Batı Sibirya’nın,
Kazakistan’ın ve diğer bölgelerin metalurji fabrikaları, her türlü demirli ve
demirsiz metallerin üretimini artırdı. Magnitogorsk’ta Avrupa’nın en büyük
yüksek ısılı metal eritme sobası inşa edildi ve 4 ay içinde faaliyete geçti.
Savaşın iki yılı boyunca Urallarda endüstriyel üretim 3,6 kat, Batı Sibirya’da
2,8 kat ve Volga boyunca 3,4 kat arttı. Gerçek anlamda Urallar, eski Sovyet
ordusunun cephaneliği haline geldi.
1941-1945’te Azerbaycan’da Sovyet Ordusunda 640 bin kadar insan
seferber edilerek cepheye gönderildi. 1941-1942’de Azerbaycan’da 402.
223., 416., 271., 77. tümenler düzenlendi. Bakü, Ordu’nun önemli
cephaneliklerinden biri haline geldi. Savaş sırasında Bakü petrol sanayisi
ülkeye 75 milyon tona kadar, yani SSCB’de üretilen petrolün dörtte üçü
kadar yüksek kaliteli petrol sağladı. Bakü, Sovyet askeri uçaklarının
kullandığı benzinin yüzde 85-90’ını veriyordu. Tanınmış kimya bilim adamı
Yusif Mehmetaliyev’in rehberliğinde, Bakü’de yüksek kaliteli havacılık
benzini üretimi için verimli bir teknoloji geliştirildi. Bakü’de “Katyuşa”
roketi, “Snakin” makineli tüfek üretildi ve “YAK-3” savaş uçağının montajı
yapıldı. Genel olarak Bakü’de 130’dan fazla silah ve mühimat parçaları
yapıldı. Azerbaycan’ın kırsalında köylüler de savaş yıllarında cepheye
500.000 ton pamuk ve diğer stratejik hammaddeler verdiler. Savaş sırasında
Azerbaycan vatandaşları savunma fonuna 15 kilo altın, 952 kilo gümüş ve
311 milyon manat toplayarak teslim etti. Savaş meydanlarındaki
kahramanlıklarından dolayı Azerbaycan’dan 121 kişiye Sovyetler Birliği

Kahramanı ünvanı, 30 kişiye Şeref Nişanı ve 176.000 kişiye çeşitli SSCB
nişanları ve madalyaları verildi.
Savaş, bilimsel araştırmanın sivil yönünü değiştirdi. Kısa sürede
Güney Urallarda boksit, Kazakistan’da tungsten, molibden, bakır,
Tataristan’da petrol yatakları keşfedildi ve kullanıldı. Askeri sanayide yeni
teknolojiler önerildi.
Diğer Sovyet ülkeleri gibi Kazakistan vatandaşları da Almanya’ya
karşı savaşta aktif rol aldı. Savaş sırasında Kazakistan’da 20’den fazla piyade
tümeni ve diğer oluşumlar oluşturuldu. Kazakistan nüfusundan 74, 75, 81,
105, 106, 310, 312, 314, 316, 328, 387, 391 ve diğer tümenler düzenlendi.
Savaş yıllarında Kazakistan’da yeni sanayi işletmelerinin inşaatı devam etti.
Savaşın ilk 2 yılında Kazakistan’da 25 maden, 11 demir dışı ve demirli
metalurji tesisi, 19 yeni kömür madeni, 4 petrol çıkarma ve petrol arıtma
tesisi faaliyete geçti.
1942-1943’te demiryolu inşaatına devam edildi. Makat-Orsk ve
Akmola-Magnitogorsk hatlarının inşaatı tamamlandı. Savaş sırasında
Kazakistan, ülkenin bakırının yüzde 30’unu, polimetalik alaşımının yüzde
70’ini, kurşunu üretiminin yüzde 85’ini verdi. Böylesine son derece zor bir
durumda, ülkenin doğu bölgelerinin kollektif çiftçileri(kolhoz) ve devlet
çiftliği(sovhoz) işçileri, ön ve cephenin her türlü teminatını sağlamak için
ekilebilir araziyi genişletmek ve tarımsal üretimi artırmak için özverili bir
şekilde çalıştılar. 1942’de doğu bölgelerinde ekili alan 2,2 milyon hektar
arttı. Savaş sırasında Kazakistan tarımı ülkeye 30,8 milyon pound ekmek,
14,4 milyon pound patates ve sebze, 15,8 milyon pound et ve 319,4 bin ton
süt sağladı. Savaştan önceki dört yıl ile karşılaştırıldığında Kazakistan,
savaşın sürdüğü dört yıl boyunca devlete 22 milyon pound daha fazla tahıl
verdi ve bu dönemde et üretimini ikiye katladı.

Bu tür başarıların elde edilmesinde cumhuriyet kadınlarının ve
gençlerinin rolü büyük olmuştur. Kadınların göreli ağırlığı sanayide yüzde
50, hafif ve gıda sanayinde yüzde 80-90 oldu. Sanayide çalışanların yüzde
35-40’ını azyaşlı ve askerlik çağına kadar olan gençler oluşturuyordu.
Kırgızistan halkı da faşizme karşı mücadelede aktif rol aldı. Bu savaşa
360.000 kadar Kırgız türkü katıldı ve bunların 80.000’den fazlası savaşlarda
helak oldu. Ayrıca 30.000’den fazla Kırgız askeri sanayide çalışmak üzere
cumhuriyet dışına gönderildi. Savaş yıllarında, cumhuriyetin kollektif
çiftlikleri ve devlet çiftlikleri, planı savaştan önceki beş yıla göre fazlasıyla
yerine getirdi. Kırgızistan planlanandan 4,5 milyon pound tahıl, 2,7 milyon
pound patates ve sebze ve 2,8 milyon pound daha fazla et teslim etti. Savaş
sırasında Kırgızistan’da şeker pancarı üretimi önemli ölçüde arttı ve bu
ürünlerin çoğu halktan toplandı. Köy halkı açlık içinde yaşıyordu. Buna
rağmen Kırgızlar da maaşlarının, devlet tahvillerinin, değerli eşyalarının vb.
belirli bir kısmını savunma fonuna verdiler. Kırgız türkleri savaşta cesurca
savaştı, 150.000’i çeşitli nişan ve madalyalarla ödüllendirildi. 72 Kırgız,
Sovyetler Birliği Kahramanı unvanını aldı.
Savaş, Türkmenistan’ın ekonomik kalkınmasına ivme kazandırdı.
Bunun nedeni, üretim işletmelerinin SSCB’nin batı bölgelerinden buraya
devredilmesiydi. Ayrıca ülkenin ulaşım sistemi de gelişmiştir. Demiryolu
trafiğinin programı askeri dönemin koşullarına uyarlandı. Yolcu trenlerinin
sayısı azaltıldı. En önemli demiryolu kavşaklarının ve hatlarının
kapasitesinin hızla artırılmasına yönelik tedbirler alınmıştır.
Türkmenistan’da birçok işletme ve atölye açıldı. Sanayinin petrol çıkarma ve
kimya sektörleri gelişmeye başladı. Türkmenistan’da teknik fabrikaların
ekim alanı genişletildi, buna pamuk kollektif çiftlikleri ve devlet çiftliklerine
tarım makineleri ve gübre sağlanması da yardımcı oldu. Türkmen kollektif

çiftçileri ve devlet çiftlik işçileri, tarım ürünlerinin üretimini artırmak için
yorulmadan çalıştılar. Tüm kolektif çiftciler aktif olarak çalışıyor, kolektif
tarlalarda işgücü sıkıntısı yaşanmayacak şekilde kadınlar ve gençler kolektif
çalışmalarına katılıyorlardı.
Alman faşizmine karşı savaşın başlangıcında 87. tümende bir Türkmen
tugayı oluşturuldu. Daha sonra tugay 76. Piyade Tümenine dahil edildi.
Savaş sırasında 19.000 Türkmen askeri ve subayına çeşitli nişan ve
madalyalar verildi. 51 Türkmen savaşçıya Sovyetler Birliği Kahramanı
unvanı verildi.
Savaş sırasında Özbek hükümeti, devletin ulusal ekonomisinin askeri
nizama uyarlanması ve yeniden inşası için bir plan geliştirdi. 200’den fazla
büyük sanayi kuruluşu silah ve mühimmat üretimine geçti. Savaş yıllarında
100’den fazla işletme Özbekistan’a devredildi. Bunların 55 işletme Taşkent
vilayetine, 14 işletme Semerkant’a, 12 işletme Buhara vilayetine ve geri
kalanı da Özbekistan’ın diğer bölgelerine devredildi. Taşınan işletmeler
bazında 47 yeni işletme kurulmuş ve yerel tesislerin kapasitesi artırılmıştır.
1942 yılının ortalarında Özbekistan’da sanayinin askeri düzene uyum süreci
temel olarak tamamlanmış, halkın hayatı çok daha zorlaşmıştır. Şehirlerde
kartlı sistem getirildi. İşçilere günde 400-500 gram, ailelerine ait kişilere
300-400 gram ekmek veriliyordu. Savaş sırasında bir milyondan fazla insan
Özbekistan’a yerleştirildi ve bunların 200.000’den fazlası çocuktu.
Özbekistan’a birçok işletme ve dairenin hizmet verdiği 113 askeri hastane
yerleştirildi. 1941-1945 yılları arasında halk, savunma fonuna 650 milyon
değerinde para, 22 milyondan fazla değerli eşya ve 55 kilogramdan fazla
kıymetli taşlar topladı. Özbekistan cepheye 2.000’den fazla uçak, 1.700’den
fazla uçak motoru ve bir o kadar havan topu, 560.000 mayın tarama gemisi,
330.000 paraşüt ve diğer askeri teçhizat sağladı.

Savaş sırasında Özbekistan devlete 4,5 milyon ton ham pamuk, 1
milyon 282 bin ton tahıl, 482 bin ton patates ve sebze, 57,5 ​​ton meyve ve
259 bin ton et sağladı. Özbekistan’ın kollektif çiftlikleri ve devlet çiftlikleri,
savaş yıllarında tahıl üretimini ikiye katlayarak sosyalist cumhuriyetlerin
ekmek ihtiyacını karşıladı. Özbekistanlı askerler de savaşta aktif rol aldı.
Özbek askerler, Doğu Avrupa’daki savaşların yanı sıra Moskova ve Kursk
savaşlarında cesurca savaştı. 120 bin Özbek savaş emri ve madalya ile
ödüllendirildi. 338 tanesi Sovyetler Birliği Kahramanı unvanını aldı.
Yalnızca Dinyeper’in kurtuluşuna katılan 100’den fazla Özbek türkü,
Sovyetler Birliği Kahramanı unvanını aldı.
1942 yazında Faşist Almanya güneydeki Sovyet birliklerini ezip,
Kafkasya bölgesini ele geçirip Volga’ya gitmek, Stalingrad ve Astrahan’ı
işgal etmek, Bakü petrolünü ele geçirerek yeni bir canlanma elde etmek ve
işgalini doğuda sürdürmek istiyordu. 1942 yılı sonunda Almanlar, Volga ve
Kuzey Kafkasya’ya yönelik bir saldırı başlattılar, ancak Stalingrad civarında
ağır bir yenilgiye uğradılar ve durduruldular. Stalingrad Savaşı’ndan sonra,
Nazi orduları peş peşe yenilgiye uğrayarak arka arkaya geri çekilmeye
başladı. Böylece bu uzun yolculuk Berlin’e kadar devam etti. Türk halkları
da dahil olmak üzere SSCB halkları, faşizme karşı mücadelede aktif rol
aldılar. Bütün maddi, manevi ve insan kaynakları bu savaş için seferber
oldu. Bu milletlerin yer üstü ve yer altı kaynakları savaşın ihtiyaçlarına
yönlendirildi. Savaş için seferber edilen ülkelerden 80 ulusal tümen ve tugay
oluşturuldu. Anavatanlarından uzakta vatanı savundular ve birçoğu canını
feda etti.
8 Mayıs 1945’te faşist Almanya, müzakeresiz bir teslim anlaşması
imzaladı. Almanya’nın teslim olmasının ardından Müttefikler, Uzak Doğu’da
Japonya ile savaşı bitirmeye başladı. SSCB’nin Japonya’ya karşı savaşa

girmesi Kırım konferansında zaten belirlendi. Bu nedenle, SSCB 8 Ağustos
1945’te Japonya’ya savaş ilan etti. 2 Eylül 1945’te Japonya teslimiyet
anlaşması imzaladı. Böylece dünya tarihinin en korkunç savaşı olan İkinci
Dünya Savaşı sona erdi. İkinci Dünya Savaşı insanlığa ağır bir darbe
vurmuştur. Milyonlarca insan öldürüldü ve sakat kaldı, binlerce şehir, köy ve
yerleşim yeri tamamen yok edildi. Dünya ekonomisi ağır darbe aldı.

Cavidan Mehrali

Exit mobile version